NÁVRH STANOV MALÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HOBLÍKOVA 22

...dokument ke stažení... Dokument ke stažení ve formátu PDF... ...zpět...
STANOVY
družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo
Článek 1 – Úvodní ustanovení
 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých členů při zajišťování potřeb svých členů. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.
 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních jednáních svým jménem. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva, pokud není dále stanoveno jinak.
 3. Družstvo je obchodní korporací a je zapsáno v obchodním rejstříku.
 4. Družstvo má méně než 50 členů, jedná se tedy o družstvo malé (§ 726 zákona č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“, popř. jen „zákon“).
Článek 2 – Obchodní firma a sídlo družstva
 1. Obchodní firma družstva zní: Brno, Hoblíkova 22, družstvo.
 2. Sídlem družstva je: Brno, Hoblíkova 563/22, Černá Pole, 613 00 Brno.
 3. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 3 – Předmět činnosti

Předmětem činnosti družstva je: správa vlastního majetku.

Článek 4 – Členský vklad
 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a případným dalším členským vkladem, schváleným členskou schůzí.
 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).
 3. Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nesmí členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.
 4. Uchazeč o členství v družstvu za doby jeho trvání je povinen splnit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nejpozději do 7 dnů od podání přihlášky za člena družstva. Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.
 5. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje členská schůze družstva.
Článek 5 – Družstevní podíl
 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství družstvu. Každý člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl.
 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.
 3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.
 4. Převod a přechod družstevního podílu na jiného člena nebo jinou osobu nemohou orgány družstva omezit ani vyloučit.
Článek 6 – Společné členství manželů
 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného jmění jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.
 2. Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů.
Článek 7 – Členská práva a povinnosti
 1. Člen družstva má právo zejména:
  1. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze;
  2. být volen za předsedu družstva, pokud je svéprávný a splňuje-li další podmínky zákona a stanov družstva;
  3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje;
  4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k předsedovi družstva a být o jejich vyřízení informován;
  5. na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství;
  6. nahlížet do seznamu členů družstva;
  7. obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu;
  8. převést členský podíl na jinou osobu bez souhlasu družstva.
 2. Člen družstva je povinen zejména:
  1. dodržovat právní předpisy, stanovy a plnit usnesení orgánů družstva;
  2. chránit družstevní majetek;
  3. podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu;
  4. oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu;
  5. řádně, včas, v termínech a výši stanovené členskou schůzí družstva hradit příspěvky, které mu přísluší.
Článek 8 – Vznik členství
 1. Členem družstva může být zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, které se zaváží k dodržování stanov.
 2. Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu.
 3. Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:
  1. dnem vzniku družstva při založení družstva;
  2. převodem nebo přechodem družstevního podílu;
  3. dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena.
 4. Převod družstevního podílu:
  1. družstevní podíl může člen převést na jiného člena družstva nebo na třetí osobu;
  2. družstevní podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě, pokud nabyvatel splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu.
Článek 9 – Seznam členů
 1. Družstvo vede seznam svých členů. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů. Do seznamu členů se zapisuje:
  1. jméno a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;
  2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu;
  3. výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Družstvo doručuje všechny písemnosti členovi na adresu uvedenou v seznamu členů, pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu.
 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva.
 4. Předseda družstva je povinen umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.
 5. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu předseda družstva umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
Článek 10 – Zánik členství

Členství v družstvu zaniká:

 1. písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;
 2. vystoupením člena;
 3. vyloučením člena;
 4. převodem družstevního podílu;
 5. přechodem družstevního podílu;
 6. smrtí člena družstva;
 7. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva;
 8. zánikem družstva bez právního nástupce
 9. dalšími způsoby uvedenými v Zákoně o obchodních korporacích
Článek 11 – Dohoda

Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem členství končí sjednaným dnem. Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat nejméně označení smluvních stran, den ukončení členství, formu majetkového vypořádání, výši vypořádacího podílu; požádá-li o to člen družstva, uvedou se i důvody ukončení členství.

Článek 12 – Vystoupení
 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.
 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.
Článek 13 – Úmrtí člena
 1. Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká. Dědic členského podílu může požádat družstvo o členství. O přijetí dědice za člena družstva rozhoduje členská schůze. V případě, že dědic není za člena družstva přijat, má právo na vypořádací podíl.
 2. V případě zániku právnické osoby platí uvedené obdobně.
Článek 14 – Vyloučení
 1. Předseda družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
  1. hrubě nebo opakovaně porušil své členské povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech;
  2. přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov;
  3. užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo, trpí stav, aby se majetku družstva takto užívalo;
  4. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva;
  5. poškozuje zájmy nebo dobré jméno družstva;
  6. člen družstva zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů;
  7. neplatí stanovenou výši úhrady do fondů družstva nebo dalších plateb určených členskou schůzí, např. splátek úvěru v plné výši a stanoveném termínu a je v prodlení delším jak tři měsíce;
  8. z jiných důležitých důvodů.
 2. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.
 3. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí předsedy družstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
 4. Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.
 5. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.
 6. Rozhodnutí předsedy družstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.
 7. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.
 8. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje předseda. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. Předseda družstva je oprávněn zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.
Článek 15 – Zánik společného členství manželů

Společné členství manželů v družstvu zaniká:

 1. smrtí jednoho z (bývalých) manželů;
 2. písemnou dohodou (rozvedených) manželů;
 3. rozhodnutím soudu.
Článek 16 – Vypořádací podíl
 1. Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví v souladu s ustanovením § 623 Zákona o obchodních korporacích.
 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím šesti měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
 3. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta šesti měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.
 4. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.
 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.
Článek 17 – Orgány družstva

Orgány družstva, které má statut „malého družstva“ ve smyslu ustanovení § 726 Zákona o obchodních korporacích jsou:

 1. členská schůze;
 2. předseda družstva.
Článek 18 – Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
 2. Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména:
  1. rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
  2. volit a odvolávat předsedu družstva a určovat jeho odměnu;
  3. rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty;
  4. schvalovat statuty fondů, rozhodovat o použití těchto fondů;
  5. rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu;
  6. rozhodovat o přeměně družstva;
  7. rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí předsedy;
  8. stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva;
  9. rozhodovat ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu;
  10. stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva;
  11. rozhodovat o významných majetkových dispozicích;
  12. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti předsedy družstva.
Článek 19 – Svolání členské schůze a pravidla jednání
 1. Jednání členské schůze svolává předseda podle potřeby nejméně však jedenkrát ročně. Předseda svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
 2. Členská schůze musí být svolána, pokud o to požádá alespoň deset procent členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
 3. Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva, tj. nástěnce, na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Družstvo může informační desku zpřístupnit členům družstva prostřednictvím internetových stránek.
 4. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.
 5. Každý člen má jeden hlas.
 6. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzí. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 7. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.
 8. Každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i její rozpor s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět navrhovatel o usnesení členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
 9. O členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal, o jejím průběhu zápis do patnácti dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu. Zápis musí zejména obsahovat:
  1. datum a místo konání schůze;
  2. přijatá usnesení;
  3. výsledky hlasování;
  4. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 10. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
 11. Schválení usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informační desce družstva a způsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijetí.
Článek 20 – Rozhodování per rollam
 1. Předseda družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam (písemně mimo zasedání členské schůze).
 2. V případě rozhodování per rollam zašle předseda družstva nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.
 3. Návrh rozhodnutí obsahuje:
  1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění;
  2. lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi družstva;
  3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
  4. další údaje, určí-li tak stanovy.
 4. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) předsedovi družstva písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 5. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.
 6. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
 7. Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí předseda družstva všem členům do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení.
Článek 21 – Předseda družstva
 1. Předseda je statutárním orgánem družstva. Je volen členskou schůzí družstva.
 2. Předsedovi přísluší obchodní vedení družstva. Družstvo zastupuje předseda družstva samostatně. Za družstvo podepisuje tak, že k obchodní firmě družstva připojí předseda svůj podpis.
 3. Předsedovi družstva přísluší:
  1. řídit činnost družstva a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo podle těchto stanov v působnosti členské schůze;
  2. jednat za družstvo navenek;
  3. rozhodovat o vyloučení člena družstva;
  4. zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí.
 4. Předsedou družstva může být zvolen pouze člen družstva starší osmnácti let, který splňuje podmínky pro výkon funkce podle jiných právních předpisů.
 5. Předsedou družstva může být pouze fyzická osoba, která svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
 6. Funkční období předsedy družstva činí pět let; předseda družstva může být volen opětovně na další funkční období.
 7. Předseda družstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení členské schůze družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.
 8. Předseda družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí písemným prohlášením, které přednese na členské schůzi a bude přiloženo k zápisu z členské schůze. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od konání této členské schůze, není-li na žádost odstupujícího člena schválen jiný okamžik zániku jeho funkce.
Článek 22 – Hospodaření družstva
 1. Majetek družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, případně dalších vkladů schválených členskou schůzí. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména:
  1. příjmy z činnosti družstva;
  2. jiné příjmy družstva.
 2. Družstvo hospodaří samostatně na svůj účet.
 3. Náklady hradí družstvo ze svých fondů vytvářených z příjmů ze své činnosti, z příspěvků svých členů, popřípadě z dalších zdrojů.
 4. O svém finančním hospodaření vede družstvo účetní evidenci podle příslušných právních předpisů.
 5. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu podle zákona.
 6. Družstvo používá zisk, k návrhu předsedy družstva, na jeho rozdělení takto:
  1. zákonem stanovené daně, odvody a poplatky;
  2. příděl do kapitálového fondu či jiných fondů, budou-li zřízeny;
  3. odměny předsedy družstva;
  4. k rozdělení mezi členy družstva;
  5. převodem na účet nerozdělený zisk minulých let.
 7. Podíl člena na zisku určeném členskou schůzí k rozdělení se stanoví poměrem výše splaceného vkladu člena družstva k splaceným vkladům všech členů, u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Novým členům vzniká právo na podíl na zisku určeném členskou schůzí k rozdělení nejdříve za rok, v němž došlo ke vzniku jejich členství.
 8. O způsobu krytí ztráty družstva rozhoduje členská schůze k návrhu předsedy družstva.
Článek 23 – Společná ustanovení
 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno.
 2. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po odeslání.
 3. Doručení do vlastních rukou se uplatňuje pouze v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.
Článek 24 – Závěrečná ustanovení
 1. Ustanoveními těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem, jakož i mezi členy navzájem.
 2. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích.
 3. Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi družstva dne 12. března 2015.
...dokument ke stažení... Dokument ke stažení ve formátu PDF... ...zpět...