STARŠÍ INFORMACE

18/12/2019 20:54

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Na webových stránkách je v zabezpečené sekci publikován Zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 28. listopadu 2019.
Tento zápis byl také rozeslán vlastníkům prostřednictvím elektronické pošty.

Dovolte, abychom Vám za Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22 popřáli klidné, šťastné a spokojené prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, úspěchů v osobním i profesním životě a hlavně úspěšný vstup do roku 2020.
vanoce.png, 655kB
Výbor společenství vlastníků


05.11.2019 14:11

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků si vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ,
které proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22
ve čtvrtek, 28. listopadu 2019 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

Prosíme vlastníky o zodpovědnou účast na shromáždění.
Informace o Shromáždění vlastníků byly rozeslány také elektronickou poštou
a pozvánka bude vyvěšena na nástěnce v domě.

Výbor Společenství vlastníků


26.07.2019 9:37

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ & INFORMACE O REKONSTRUKCI VÝTAHU

Na webových stránkách je v zabezpečené sekci publikován Zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 25. července 2019.

Dále bychom vás rádi informovali o tom, že od 5. srpna 2019 bude probíhat REKONSTRUKCE VÝTAHU, což souvisí s určitým omezením obyvatel domu.
Prosím, pohybujte se na staveništi s nejvyšší opatrností a respektujte pokyny pracovníků či odpovědných osob.
Od tohoto data bude také výtah po dobu cca 1 měsíce výtah mimo provoz.

Výbor Společenství vlastníků


13.07.2019 18:22

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků si vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ,
které proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22
ve čtvrtek, 25. července 2019 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

Prosíme vlastníky, aby se i přes dobu dovolených zúčatnili v co největším počtu právě z důvodu schválení usnesení,
aby plánovaná rekonstrukce výtahu nebyla zbytečně oddalována.

Informace o Shromáždění vlastníků, jakož i podklady k plánované rekonstrukci včetně návrhu usnesení, byly rozeslány elektronickou poštou,
a pozvánka bude vyvěšena v domě.

Výbor Společenství vlastníků


22.02.2019 11:47

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Na webových stránkách je v zabezpečené sekci publikován zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 21. února 2019.
Publikovány jsou také veškeré podklady, které byly zmíněny na shromáždění
(návrhy jednotlivých firem včetně dalších podkladů, Odborný stavebí posudek na realizaci reklamace fasády).

Výbor Společenství vlastníků


24.01.2019 9:05

VÝMĚNA MĚŘIČŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY

Jednou z povinností majitele nemovitosti v bytových domech je mít certifikovaný měřič dodávaných médií (teplá a studená voda, teplo, apod.). Z tohoto důvodu má Společenství uzavřenou smlouvu se společností THERA Energo, spol. s r.o., která nám platnost těchto měřičů hlídá a zajišťuje také jejich odečet a rozúčtování nákladů. V loňském roce platnost certifikátů současných měřičů vody skončila, a proto byla s výše uvedenou firmou uzavřena "Dohoda o provedení díla" (zveřeněna v zabezpečené sekci stránek), jejímž obsahem je výměna všech měřičů teplé a studené vody v jednotlivých bytech. Náklady na tuto výměnu budou hrazeny z fondu oprav. Zdvořile žádáme všechny vlastníky bytů, aby:

Nové měřiče teplé a studené vody (dále také 'vodoměry') budou obsahovat modul pro rádiový odečet, takže již dále nebude nutné obtěžovat obyvatele domu nutností vpouštět pracovníka, odečítajícího stavy vody, do bytu. Odečet bude probíhat po výměně tzv. "na dálku" stejně, jako to v současné době probíhá při odečtěch tepla.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že výše uvedené je povinností majitele bytu, nikoli Společenství (které tuto výměnu nabízí a realizuje z vlastní iniciativy). V případě, že výměna nebude z jakéhokoli důvodu provedena a majitel bytu bude mít instalovány měřiče s neplatným certifikátem, ponese veškeré právní a finanční následky, které případně s dodávkou teplé a studené vody vzniknou!

Samotná výměna v bytech bude avizována v dostatečném předstihu na nástěnce, příp. na dveřích bytového domu Hoblíkova 22 realizační firmou, stejně jako dílčí kroky, které bude nutné v souvislosti s touto výměnou učinit.

V případě nejasností či dotazů kontaktujte prosím členy výboru Společenství.
Výbor Společenství vlastníků


13.11.2018 13:50

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE DOMU

Na základě dodaného Protokolu o preventivní požární prohlídce a kontrole důrazně žádáme všechny obyvatele domu, aby ze společných prostor domu, zejména pak ze schodiště, odstranili veškeré předměty, které mohou tvořit překážku v prostoru, určeném pro evakuaci osob v případě požáru! .
Mezi tyto předměty na chodbách a podestách patří botníky, skříňky, lavičky i volně zuté boty, které mohou být - v případě zakouření prostor - příčinou zakopnutí a pádu osob, prchajících před požárem.
Z ostatních společných prostor pak prosím odstraňte všechny uskladněné předměty! Tyto mohou být buď přímo příčinou vzniku požáru, nebo mohou podpořit nebo urychlit hoření.
Společné prostory domu jsou vyhrazeny k užívání všem obyvatelům domu a nejsou určeny ke skladování nepotřebných věcí.

Výbor Společenství vlastníků


09.11.2018 12:21

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

V zabezpečené sekci webových stránek je publikován zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 8. listopadu 2018.
Publikovány jsou také veškeré podklady, které byly zmíněny na shromáždění.

Výbor Společenství vlastníků


18.10.2018 11:53

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků si vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ, které proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22 ve čtvrtek, 8. listopadu 2018 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

Informace o Shromáždění vlastníků byla rozeslána elektronickou poštou a bude vyvěšena v domě. Veškeré podklady k plánované rekonstrukci výtahu najdete v zabezpečené sekci stránek.

Výbor Společenství vlastníků


18.10.2018 10:48

REKONSTRUKCE VÝTAHU

Vážení vlastníci,
z výsledků poslední revizní zprávy, která byla Výboru doručena správcovskou firmou, vyplývá čím dál více závad a nesouladů s předpisy a zákony. Již delší dobu se potýkáme s výtkami ohledně hlučnosti strojovny, nedostatečného zabezpečení výtahové šachty, nevyhovující technologií pohonu kabiny, elektrického zařízení výtahu obecně a podobně, nehledě k zastaralé konstrukci, archaického vzezření výtahu samotného a závad, které omezují i vás, běžné uživatele.

I proto nám byla správcovskou, resp. revizní firmou opakovaně navrhována kompletní rekonstrukce celého výtahu. Nechali jsme si proto zpracovat cenové nabídky na tuto rekonstrukci, které vám v zabezpečené sekci stránek poskytujeme k nahlédntí, seznámení a prostudování, jelikož bychom o nich chtěli později diskutovat na shromáždění vlastníků, které plánujeme na nejbližší dny.

S tím samozřejmě souvisí také možnosti financování této rekonstrukce. V současné době jednáme s bankou ve věci refinancování stávajícího úvěru a nastavení jeho podmínek tak, abychom co nejméně zatížili vaši peněženku navyšováním plateb do fondu oprav. O výsledcích všech jednání vás budeme informovat.

Výbor Společenství vlastníků


17.10.2018 22:48

NOVÉ DOKUMENTY K NAHLÉDNUTÍ

V zabezpečené sekci stránek jsou nově k nahlédnutí tyto dokumenty:

Výbor Společenství vlastníků


05.06.2018 10:15

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Vážení vlastníci,
Jak jsme již avizovali na posledním shromáždění vlastníků v prosinci loňského roku, rádi bychom z výpočtových listů odstranili poslední spornou položku, která je stále rozpočítávána dle starých pravidel, a tou je VÝTAH. Na tomto shromáždění vám bylo předběžně předloženo několik variant možného rozúčtování nákladů na provoz výtahu.

Nyní přicházíme již s konkrétními návrhy a v souladu s ustanovením § 1210 (a následujících) zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vám je předkládáme k hlasování Per Rollam.

V nejbližší době vám bude současně do mailu a buď osobně nebo poštou doručen dokument, jehož první strana je HLASOVACÍ, tedy určena k vyádření vašeho názoru,a zbývající listy tvoří podrobný popis jednotlivých návrhů. Ty si prosím pečlivě prostudujte, zvažte, která z variant se nejvíce blíží vašemu pohledu na věc a tuto pak zřetelně vyznačte do prvního listu dokumentu. Doplňte váš PODPIS a poté nejpozději do pátku 22. června 2018 vraťte (doručte) dle pokynů v dokumentu.

Vrácené formuláře budou vyhodnoceny a s výsledky budete seznámeni formou dalšího dokumentu. Ten již bude obsahovat NÁVRH USNESENÍ, který vám bude předložen k odsouhlasení.

V případě nejasností nebo dotazů prosím kontaktujte členy výboru.

Výbor Společenství vlastníků


22.05.2018 21:02

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EU (GDPR)

Vážení vlastníci,
jak jste již možná zaznamenali, řeší v současné době všechny úřady, školy i firmy problematiku splnění podmínek nové ochrany osobních údajů dle směrnice EU, která je známa pod označením GDPR. Tato povinnost zavedení nových pravidel pro ochranu osobních údajů se vztahuje i na Vaše osobní údaje, které využívá Společenství vlastníků Hoblíkova 22 při správě domu jako správce osobních údajů a následně správce bytového domu jako zpracovatel těchto osobních údajů.

Během několik následujících dnů Vám bude ve dvou vyhotoveních doručen dokument "Prohlášení o souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů". Do prohlášení prosím doplňte vaše datum narození, datum a podpis. Jedno prohlášení s neověřeným podpisem prosím předejte paní předsedkyni Prokešové, vhoďte do schránky SVJ nebo odešlete poštou na adresu SVJ, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení tohoto dopisu!

Výbor Společenství vlastníků
Správce bytového domu22.05.2018 20:56

VYÚČTOVÁNÍ SLU6EB 2017

V pondělí, dne 21. května 2018 byly zadány platební příkazy k výplatě vyúčtování služeb za rok 2017. Vlastníci bytů, kteří využívají bezhotovostního převodu při platbě služeb, by měli mít přeplatky na svých účtech během 1-3 dnů (podle podmínek banky), ostatní vlastníci bytů obdrží přeplatky formou složenky prostřednictvím České pošty, s.p.

Výbor Společenství vlastníků


05.01.2018 13:42

ODEČET MĚŘIČŮ VODY

V sobotu, dne 13. ledna 2018 v době od 11:00 do cca 11:30 proběhne v bytovém domě odečet měřičů teplé a studené vody. Vzhledem k umístění měřičů je nutné zajistit přítomnost osoby, která umožní jejich odečet. V případě, že nemůžete tento odečet zabezpečit (osobně nebo jinou odpovědnou osobou), je možné opsat ze všech měřičů v bytě výrobní číslo a jeho stav na lístek, který pak v době odečtu viditelně vyvěsíte na dveře bytu tak, aby odečítající osoba byla schopna údaje zaznamenat. Další možností je samoodečet (výr. číslo, stav, č. bytu, adresa) zaslat na e-mailovou adresu odpocty@thera.cz

Prosíme Vás touto cestou o svědomité jednání při odečtech, které má vliv na zpětné rozúčtování spotřeby vody.
Informace o odečtšch jsou vyvěšeny také v domě.

Výbor Společenství vlastníků


05.12.2017 22:38

INFORMATIVNÍ SCHŮZE - INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

Srdečně Vás zveme na každoroční pravidelné SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ, která proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22 ve středu, 13. prosince 2017 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

 • Informace o činnosti Výboru
 • Provozní záležitosti
 • Finanční situace SVJ
 • Různé
Informace o Shromáždění vlastníků byla rozeslána elektronickou poštou a bude vyvěšena v domě.

Výbor Společenství vlastníků


10.06.2017 10.06.2017 22:31

INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

 • Vyúčtování služeb za rok 2016

 • Na základě reklamace ze strany několika majitelů bytových jednotek bylo provedeno přeúčtování nákladů na výtah za rok 2016. Jelikož tyto náklady jsou jedinou položkou výpočtových listů, které byly ponechány v původní podobě (to znamená, že jsou dosud účtovány na osobu, nikoli na bytovou jednotku), je tato položka závislá na zodpovědnosti každého majitele bytu hlásit veškeré změny počtu osob v bytě. Z tohoto důvodu došlo ke zdržení vyplacení přeplatků za služby, nicméně peníze jsou na účtu Společenství a po uplynutí zákonné lhůty - a pokud se nevyskytnou další reklamace - budou vyplaceny smluvenou formou.
 • Rozúčtování nákladů za rekonstrukci ZTI

 • Po několika urgencích jsme konečně obdrželi od zhotovitelské firmy vyúčtování rekonstrukce ZTI po jednotlivých bytech. Již na počátku rekonstrukce bytového domu bylo Společenstvím přijato usnesení o standardu, ve kterém budou realizační firmou rekonstruovány toalety v bytech. Pokud se někdo rozhodl pro instalaci vestavěného WC systému Geberit, zhotovitelská firma instalaci provedla a bylo dohodnuto, že rozdíl mezi standardně instalovaným WC a Geberitem majitel bytu doplatí. Naopak, pokud si někdo nenechal instalovat ani standardní systém a k rekonstruovanému rozvodu připojil stávající WC, bude mu částka za standardní WC vyplacena. Rozúčtování Vám bude rozesláno do mailových schránek a pokud se k němu nevyjádříte jinak, bude vyúčtování provedeno společně s vyúčtováním přeplatku za služby za rok 2016.
 • Záměr rekonstrukce plotu

 • Vzhledem k tomu, že se nám v rámci rekonstrukce bytového domu nepodařilo realizovat opravu plotu před domem, dohodli se členové výboru Společenství na předložení návrhu na realizaci opravy tohoto plotu. Návrh je momentálně připravován a bude Vám předložen k prostudování před shromážděním vlastníků, které je plánováno na měsíc září tohoto roku. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o návrhy či reference na realizační firmu, která by práci odvedla kvalitně, rychle a precizně (nejcennější je vlastní zkušenost či znalost). Pokud od Vás žádný návrh neobdržíme, budeme nuceni oslovit stavební firmy formou výběrového řízení, což celou realizaci zřejmě protáhne.
 • Reklamace fasády

 • V měsíci dubnu byla písemně podána reklamace fasády u zhotovitelské firmy. Po zimě se na některých místech objevily praskliny, u nichž bychom rádi nechali odborně posoudit jejich závažnost a vliv např. na zateplení s možnostmi opravy či odstranění nedostatku. V současné době očekáváme sdělení termínu schůzky a o jejím výsledku a závěrech Vás budeme informovat.
Výbor Společenství vlastníků


14.3.2017 7:15

ODSTÁVKA A OPRAVA ROZVODU TEPLÉ VODY - INFORMACE

V neděli 5. března 2017 byl zjištěn průsak teplé vody na potrubí, které bylo rekonstruováno společně s výměníkovou stanicí v našem bytovém domě. Vzhledem k rychlé reakci obyvatel domu bylo vše řešeno obratem a v úterý dopoledne byla závada v rámci reklamace odstraněna odpovědnou firmou. Tímto se vám omlouváme za případné potíže, které mohly být způsobeny krátkou odstávkou dodávky teplé vody v dopoledních hodinách v úterý, 7. března 2017 a děkujeme za pochopení.

Výbor Společenství vlastníků


27.1.2017 7:45

SEŘÍZENÍ A SERVIS OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

Vzhledem k doporučení výrobce, respektive firmy, která prováděla montáž oken a balkonových dveří, objednal výbor SV jejich servisní seřízení. Dle sdělení montážní firmy nemá na tento servisní zásah vliv momentální chladné počasí. Naopak jsme byli ujištěni, že právě v takovém počasí bývá odhaleno nejvíce problémů.

Termín servisního zásahu byl stanoven na pondělí, 30. ledna 2017 cca od 15 do 17 hodin, přičemž návštěva techika by neměla přesáhnout cca 10 min/byt.

Žádáme proto všechny uživatele bytů, aby v případě zájmu o tuto službu zajistili v danou dobu přístup servisního technika do bytu a ke všem otevíratelným oknům. Pokud o zájem nemají, nechť prosím tuto skutečnost buď oznámí paní Prokešové, nebo např. vylepí na vchodové dveře svého bytu lístek s vyjádřením nezájmu, ať technik zbytečně nezvoní u dveří.

Servisní zásah technika, provedený v tomto termínu, bude hrazen z fondu oprav.

Výbor Společenství vlastníků


3.1.2017 8:02

ODEČTY VODOMĚRŮ

Upozorňujeme majitele bytů, že v sobotu, 7. ledna 2017 v době od 12:00 do 12:30 hodin proběhne odečet vodoměrů teplé a studené vody v bytech.
Žádáme proto všechny majitele, aby zajistili hladký průběh provedení odečtu, případně informovali nájemníky ve svých bytech.

Výbor Společenství vlastníků


13.12.2016 8:15

ROČNÍ REVIZE PRACÍ

Začátkem prosince uplynula roční lhůta pro zjištění závad, které by se mohly projevit až po dokončení rekonstrukce našeho bytového domu. Prosím tedy všechny majitele bytových jednotek, aby důkladně prověřili stav veškerých stavebních úprav, které byly prováděny v rámci rekonstrukce bytového domu, zejména pak stavební práce spojené s výměnou oken, rekostrukce balkonů, zateplení + fasáda a ZTI (odpady a toalety) a nejpozději do konce tohoto týdne, tedy do neděle, 18. prosince 2016 dodali Výboru (osobně paní Prokešové, případne e-mailem) podklady pro případnou nápravu nedostatků. Tyto podklady budou předány zhotoviteli díla a po jejich odstranění bude zhotovitelské firmě vyplacena zbývající část zádržného, vyplývající ze smlouvy o dílo (čl. 10.7).

V případě, že z Vaší strany nebudou dodány žádné připomínky, budeme považovat dílo za způsobilé a případné pozdější nedostatky bude možné řešit už jen v rámci záruky na dílo.

Výbor Společenství vlastníků


01.11.2016 10:07

VYÚČTOVÁNÍ VÝMĚNY MĚŘIČŮ TEPLA

Koncem srpna tohoto roku byla avizována výměna měřičů tepla, která proběhla dne 19. září 2016 v době od 9. do 11. hodiny. Chtěli bychom všem zúčastněným poděkovat za bezvadný průběh akce, kdy všichni, kterých se akce týkala,
byli v pravý čas na pravém místě a vše proběhlo hladce a bez problémů.

Dne 6. října 2016 byla doručena faktura za výměnu, která je k dispozici k nahlédnutí po přihlášení do zabezpečené sekce. Oproti původní smluvní ceně za dílo došlo díky redukci topných těles v bytech také k redukci reálné ceny, takže za výměnu měřičů bylo skutečně zaplaceno méně peněz. Podrobnosti jsou k dispozici k nahlédnutí po přihlášení do zabezpečené sekce.

Ještě jednou děkujeme za výrazný podíl na bezproblémovém průběhu akce!

Výbor Společenství vlastníků


31.8.2016 - 6:03

VÝMĚNA MĚŘIČŮ TEPLA

V měsíci květnu Vám bylo oznámeno, že poslední kontrola stávajících měřičů tepla v bytech na Hoblíkově 22 odhalila blížící se dobu expirace většiny z nich. Vyvstala proto nutnost řešit komplexně tuto otázku.

S ohledem na § 7 zákona číslo 318/2012 Sb., o hospodaření energií, který stanovuje majitelům bytových domů povinnost instalovat na vnitřních tepelných zařízeních měřiče tepla a skutečnost, že tyto měřiče tepla jsou součástí bytu (a tudíž náklady na jejich výměnu by měli hradit majitelé bytů) výbor Společenství v rámci svých kompetencí rozhodl o celkové výměně všech 61 kusů stávajících měřičů tepla nové za přístroje s dálkovým odečtem. Pro majitele bytu to znamená, že každý následující odečet po instalaci nových měřičů spotřeby tepla v jeho bytě bude proveden na dálku, a tudíž odpadne nutnost fyzické návštěvy pracovníka firmy, provádějící odečet, v bytě.

Instalace nových měřičů proběhne dne 19. září 2016 v době od 9:00 do 11:00.

Je nezbytně nutné zajistit v této době přístup do bytu za účelem výměny stávajících měřičů za nové, a to buď vlastní přítomností, nebo zajištění jiné osoby s přístupem do bytu. Výměně všech spotřebičů bude fyzicky přítomna předsedkyně SVJ paní Irena Prokešová (v případě důvěry je možno využít její osobní účasti a poskytnout klíče od bytu na dobu výměny).

Důrazně žádáme všechny majitele bytů, aby v určené době, tedy v pondělí 19. září 2016 v době od 9. do 11. hodiny zajistili přístup do svých bytových jednotek. V opačném případě (kdy majitel bytu přístup nezajistí) budou náklady na opakovaný výjezd technika a dodatečná montáž měřičů účtovány majiteli bytu, který tuto výzvu neakceptoval. Znovu se odkazujeme na povinnost montáže měřičů tepla, která je stanovena zákonem a jehož nerespektování má za následek vysoké pokuty.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte členy výboru Společenství (viz KONTAKTY). Věříme, že tato výměna zlepší Váš komfort a návštěva technika, který bude měřiče instalovat, bude na dlouho poslední...

Bližší informace (včetně návrhu smlouvy a způsobu financování) získáte po přihlášení do zabezpečené sekce...
Výbor Společenství vlastníků


2.8.2016 10:05

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu provádění plánovaných rekonstrukcí sítí centrálního zásobování tepla (přechod Pára x horká voda v úseku Provoz Špitálka - Provoz Červený mlýn) bude
ve středu dne 24. srpna 2016 v době od 07:00 do 22:00 hod přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22.

Originální dokument/dopis v PDF...
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za omezení, která Vám tím případně mohou vzniknout.
TEPLÁRNY Brno, a.s.

16.5.2016 09:03

INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

Rádi bychom Vám prostřednictvím webových stránek předali pár informací o činnosti výboru Společenství vlastníků. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že podrobnější informace získáte po přihlášení do zabezpečené sekce...

Na základě podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ze dne 15. 2. 2016 byla provedena dne 8. 3. 2016 kontrolní prohlídka, ze které vyplynul jeden zásadní nedostatek – absence "panikového zámku" na vchodových dveřích. Tento nedostatek byl obratem napraven stavební firmou, která zajistila jeho montáž na své náklady. Následně byl dne 4. 5. 2016 vydán Kolaudační souhlas Stavebního úřadu městské části Brno-sever.

Při lednovém odpočtu stavů vodoměrů a měřičů tepla bylo zjištěno, že některé měřiče jsou nefunkční a některé mají prošlou záruční dobu. Z tohoto důvodu je nutné všechny měřiče vyměnit. Výborem byla kontaktována firma, která pro nás tyto odpočty provádí, za účelem poskytnutí nabídky na výměnu těchto měřičů. S variantami nabídky a podrobnostmi výměny je možné se seznámit po přihlášení do zabezpečené sekce...

Důrazné doporučení: Po ukončení topné sezóny otočte termohlavice na všech topných tělesech do pozice 5. Dojde tím k uvolnění tlaku, který je vyvíjen na gumovou membránu a prodloužení životnosti termohlavice. U vodoměrů doporučujeme občas otočit pákou uzávěru vody a uvolnit tak vodní kámen a další látky, které se v uzávěru časem ukládají.

S firmou, které prováděla rekonstrukci bytového domu, byla dohodnuta oprava propadlého chodníku před domem, se kterým se počítalo vzhledem k hlubokému odkopu při izolačních pracích při rekonstrukci.

Výbor Společenství vlastníků


29.1.2016 - 10:53

SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BD

Oznamujeme všem členům Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, že ve čtvrtek dne 18. února 2016 od 17:00 hodin
proběhne v prostorách bytového domu Hoblíkova 22 schůze Společenství vlastníků. Na programu bude mimo jiné:

 • Informace o činnosti výboru Společenství
 • Informace o rekonstrukci výměníkové stanice
 • Informace o dokončení rekonstrukce bytového domu
 • Informace o finanční situaci Společenství vlastníků
 • Využití předzahrádky a zahrádky
 • Různé
Po skončení schůze Společenství vlastníků proběhne ještě schůze členů Bytového družstva, která bude mít na programu jediný bod:
 • Informace o činnosti Bytového družstva
Žádáme všechny členy o svědomitou účast.

Výbor Společenství vlastníků / Bytového družstva


25.1.2016 - 10:53

SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BD

Oznamujeme všem členům Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, že ve čtvrtek dne 18. února 2016 od 17:00 hodin proběhne v prostorách bytového domu Hoblíkova 22 schůze Společenství vlastníků. Na programu bude mimo jiné:

 • informace o činnosti výboru Společenství
 • informace o rekonstrukci výměníkové stanice
 • informace o dokončení rekonstrukce bytového domu
 • informace o finanční situaci Společenství vlastníků
Žádáme všechny členy o svědomitou účast.

Po skončení schůze Společenství vlastníků proběhne ještě schůze členů Bytového družstva, která bude mít na programu pouze jediný bod:
 • informace o činnosti Bytového družstva
Výbor Společenství vlastníků / Bytového družstva


18.12.2015 14:23

I N F O R M A C E

Dne 3. prosince 2015 byla ze strany realizační firmy ING-CZECH, s.r.o. předána dokončená "stavba" členům výboru SVJ, přítomen byl i stavební dozor. Této akci předcházela závěrečná kontrola všech provedených prací, odstranění nedodělků a oprava zjevných vad a nesrovnalostí. Smlouva s dodavatelem stavby stanovuje, že po jednom roce bude provedena revizní prohlídka a případné další odstranění a oprava vad, vzniklých v prvním roce záruky na dílo.

Chtěli bychom vám všem tímto poděkovat za velkou trpělivost, kterou se musela většina z vás obrnit v průběhu stavby samotné. Výsledkem je snad uspokojivý vzhled domu, dále očekáváme výrazné snížení hlučnosti, prašnosti a tepelných ztrát díky výměně oken, balkonových dveří a díky zateplení celého domu.

Závěrem nám dovolte popřát Vám klidné, šťastné a spokojené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2016, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
vanoce.png, 655kB
Výbor společenství vlastníků


21.8.2015 9:31

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro rozvod tepelné energie bude
v pátek dne 31. srpna 2015 v době od 06:00 do 23:00 hod přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22.
Uvedená doba odstávky je maximální a může být zkrácena.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za omezení, která Vám tím případně mohou vzniknout.
TEPLÁRNY Brno, a.s.

17.6.2015 6:27

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ STAVBĚ

Rádi bychom Vám předali několik informací ohledně stále probíhající stavby v (a okolo) našem bytovém domě.

 • Situace je taková, že u dodavatelské firmy neustále urgujeme dokončení některých drobných prací v domě a za domem, ale vzhledem ke komunikačním problémům se stále nedaří tyto nedodělky odstranit.
 • Vzhledem k finančním možnostem jsme také na samém začátku realizace vyjmuli z projektu úpravu plotu, chodníku a schodů před domem. V průběhu realizace stavby se vyskytl problém s napojením izolace v prostoru výměníkové stanice (kotelny) a s tím související úprava chodníků a schodů. Proto v současné době řešíme (projektant, stavební dozor, dodavatelská firma) další možnosti řešení. Dodavatelskou firmou byly tyto vícepráce naceněny na bezmála 100.000 Kč, což je pro nás cena neakceptovatelná, jelikož by to znamenalo (mimo jiné) navýšení úvěru.
 • Současně s tím řešíme nadcházející rekonstrukci výměníkové stanice (kotelny), které se jednak úzce týká problém izolace a jednak by se (s velkou pravděpodobností) znovu prováděly výkopové a zemní práce - proto je prozatím ponecháno staveniště v tomto stavu. Jednáme také o možnosti dokončení izolace firmou, která bude rekonstrukci VS realizovat.
Vzhledem k výše uvedeným informacím a důvodům Vás prosíme o trpělivost. Prodlevy a problémy nejsou zapříčiněny nečinností výboru (spíše naopak) a opravdu se snažíme dotáhnout rekonstrukci ke zdárnému konci, bez dalších výdajů.
Děkujeme Vám za trpělivost a podporu a věříme, že se nám společným úsilím celá věc podaří.

Výbor společenství vlastníků


9.6.2015 22:52

INFORMACE

 • Včera, tedy v pondělí 8. 6. 2015 byla členy výboru Společenství podepsána "Smlouva o uzavření budoucích smluv",
  týkající se rekonstrukce výměníkové stanice v našem bytovém domě. Smlouva je k nahlédnutí v zabezpečené sekci těchto
  webových stránek.
 • Elektronickou poštou byly rozeslány informace o způsobu vyplacení přeplatku vyúčtování s výzvou, aby majitelé bytů,
  kteří chtějí zaslat peníze na účet, aby tento poslali v odpovědi e-mailu. Pokud tak neučinili, byl přeplatek vyplacen formou
  složenky
  , která byla doručena standardně do poštovních schránek.
 • Elektronickou poštou byly také rozeslány informace dodavatelské firmy, která prováděla v našem domě montáž oken.
  Tato informace obsahovala doporučení, aby si obyvatelé bytů co nejdříve odstranili zbytky krycí fólie z rámů oken
  a balkonových dveří
  .

Výbor společenství vlastníků


28.4.2015 13:36

NÁVRH SMLOUVY (rekonstrukce výměníkové stanice)

V zabezpečené sekci těchto webových stránek je k dispozici k nahlédnutí návrh smlouvy firmy Teplárny Brno, a.s.,
která se týká připravované rekonstrukce výměníkové stanice v našem bytovém domě. Smlouva je momentálně
konzultována s odborníky naší správcovské firmy.

Výbor společenství vlastníků


20.4.2015 13:24

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu nutných provozních manipulací na zařízení pro rozvod tepelné energie bude
v pátek dne 24. dubna 2015 v době od 10:00 do 17:00 hod přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22.
Uvedená doba odstávky je maximální a může být zkrácena.
Dokument... Informační dopis...

Děkujeme Vám za pochopení.
TEPLÁRNY Brno, a.s.

31.3.2015 10:23

INFORMACE TEPLÁREN BRNO, a.s.

Výbor Společenství vlastníků obdržel informační dopis z firmy Teplárny Brno, a.s., který obsahuje další informace o chystané přestavbě parní soustavy na horkovodní v oblasti ulic Merhautova a Černopolní. Tyto informace se týkají také naší výměníkové stanice a taktéž se dotýkají její chystané rekonstrukce. S informačním dopise se máte možnost seznámit zdeInformační dopis...

Výbor společenství vlastníků


31.3.2015 08:48

HLASOVÁNÍ 'PER ROLLAM' MIMO ZASEDÁNÍ

Výbor Společenství vlastníků rozhodl v souladu s Článkem 8 Stanov o hlasování per rollam ve věci rekonstrukce výměníkové stanice.
Podklady pro hlasování budou od středy, 1. dubna 2015 k vyzvednutí oproti podpisu u předsedkyně výboru Společenství vlastníků (paní Prokešové).
Žádáme všechny členy Společenství, aby:

 • si důkladně prostudovali předkládanou problematiku
 • se dle pokynů vyjádřili k navrhovanému usnesení
 • podepsaný dokument odevzdali zpět paní Prokešové nejpozději do neděle, 12. dubna 2015
Dále žádáme všechny členy Společenství, kteří nebydlí v domě, aby si u paní Prokešové podklady vyzvedli (po domluvě termínu!) tak, aby byli schopni dodržet termín vrácení hlasovacího formuláře!

Výbor společenství vlastníků


29.3.2015 11:53

REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

V polovině měsíce března 2015 začal výbor Společenství vlastníků jednat s firmou Teplárny Brno, a.s. o plánované rekonstrukci výměníkové stanice, která je součástí našeho domu. O této rekonstrukci byli všichni členové informováni na posledním shromáždění vlastníků dne 7. ledna 2015 a s podklady pro rekonstrukci jste měli možnost se seznámit také prostřednictvím webových stránek (po přihlášení do chráněné sekce)...
Pro přehlednost uvadíme (zjednodušeně) tři varianty, které přicházejí v úvahu:

 • VARIANTA "A": VĚCNÉ BŘEMENO
  veškerá investice do rekonstrukce výměníkové stanice je v režii Tepláren Brno, a.s., cena tepla bude 580,80 Kč/GJ (bez DPH). Teplárny výměníkovou stanici budou vlastnit, provozovat a opravovat, zákazník (SVJ) nemá žádné další výdaje. Složitý proces zřízení věcného břemene – smlouvu musí podepsat všichni vlastníci bytů u notáře ve stejnou dobu a čas, proto je to proces náročný a zdlouhavý. Je to však řešitelné.
 • VARIANTA "B": TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
  veškerá investice do rekonstrukce výměníkové stanice je v režii Tepláren Brno, a.s., cena tepla bude 625,00 Kč/GJ (bez DPH). Na základě nájemní smlouvy budou Teplárny Brno, a.s., výměníkovou stanici provozovat, zákazník (SVJ) bude splácet náklady na rekonstrukci výměníkové stanice v ceně tepla po dobu 15 let. Výměníková stanice zůstává i nadále v majetku SVJ.
 • VARIANTA "C": INVESTICE
  veškerá investice do rekonstrukce výměníkové stanice ve výši 510.658 Kč je v režii Společenství vlastníků Hoblíkova 22, cena tepla bude 580,80 Kč/GJ (bez DPH). Na základě nájemní smlouvy budou Teplárny Brno, a.s., výměníkovou stanici provozovat, zákazník (SVJ) bude investovat celou částku a výměníková stanice zůstává i nadále v majetku SVJ.
Rozhodování ve věci výměníkové stanice proběhne v první polovině měsíce dubna 2015 a v souladu s Článkem 8 Stanov SVJ bude realizováno PÍSEMNĚ (PER ROLLAM) MIMO ZASEDÁNÍ. Znamená to, že všichni členové Společenství vlastníků obdrží oproti podpisu dokument, na kterém budou shrnuty výše uvedené možnosti rekonstrukce, návrh usnesení výboru společenství a prostor pro písemné hlasování každého člena SVJ. Tento dokument bude do stanovené lhůty vrácen zpět výboru Společenství, bude vyhodnocen a s výsledky budou zpětně seznámeni všichni členové SVJ.

Žádáme Vás proto, abyste se důkladně seznámili s dostupnými materiály ohledně rekonstrukce výměníkové stanice a zvážili všechny vyrianty financování.

Výbor společenství vlastníků


29.3.2015 11:48

BYTOVÉ DRUŽSTVO – ZMĚNA

Ustanovením členské schůze ze dne 12. března 2015 bylo Bytové družstvo Hoblíkova 22, Brno, družstvo transformováno na tzv. "malé družstvo". Nadále má pouze 8 členů, přičemž došlo také ke změně představenstva, které je již pouze jednočlenné a členská schůze přijala také nové stanovy. Výše uvedená změna bude podložena notářským zápisem, jakmile tento bude dodán notářskou kanceláří.

Představenstvo Bytového družstva Hoblíkova 22, Brno, družstvo


20.2.2015 16:46

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Zveme všechny členy BD Hoblíkova 22 na důležitou ustavující členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek, 12. března 2015 od 17:00 hodin v prostorách úřadovny notářky JUDr. SEDLÁKOVÉ v Brně, ulice Příkop 8 (areál IBC), ve 3. poschodí. Na programu členské bude přijetí stanov tzv. "malého družstva", volba statutárního orgánu a různé.

V souvislostí s předchozí informací o možnosti ukončení členství v BD by se tato členská schůze týkala POUZE stávajících členů, tedy nikoli těch, kteří ukončili k 12. 3. 2015 svoje členství DOHODOU.

Přílohy:
     > Pozvánka + plná moc
     > Stanovy malého družstva

Členská schůze přijme nové stanovy – jsou to stanovy tzv. malého družstva. Návrh stanov je k dispozici ZDE. Je nanejvýš žádoucí, aby se členové družstva s návrhem stanov seznámili s dostatečným předstihem předem! Pokud bude mít kterýkoliv člen Družstva připomínku k navrhovanýcm stanovám, je nutné připomínky a návrhy dodat představenstvu Družstva písemně, a to nejpozději na členské schůzi.

Představenstvo Bytového družstva Hoblíkova 22, Brno, družstvo


20.2.2015 15:55

INFORMACE O MOŽNOSTI UKONČENÍ ČLENSTVÍ V BD

Na poslední členské schůzi, která se konala dne 7. ledna 2015, byla nabídnuta možnost transformace Bytového družstva Hoblíkova 22 na tzv. Malé družstvo. Tato transformace je možná za splnění několika podmínek a vyplývají z ní také jisté změny.

Před samotnou privatizací našeho bytového domu Hoblíkova 563/22 se automaticky všichni nájemníci stali družstevníky. Byla to - mimo jiné - jedna z podmínek úspěšné privatizace. Vzhledem k finančním možnostem některých nájemníků/družstevníků sjednalo BD úvěr, který někteří družstevníci čerpali na koupi bytu do osobního vlastnictví. V současné době již úspěšně funguje Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, jehož členy jsou v současné době všichni družstevníci.

Protože však členstvím v Družstvu jsou vázáni pouze ti majitelé bytů, kteří čerpají úvěr BD, je možné na základě Dohody o ukončení členství v Družstvu vystoupit z BD. Předtištěné Dohody jsou k vyzvednutí u paní Prokešové (ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno podepsané paré zůstává BD, druhé bývalému družstevníkovi) a zájemci, kteří nejsou vázáni úvěrem BD na koupi domu, si jej mohou vyzvednout a nejpozději do 27. 2. 2015 jej podepsané vrátit paní Prokešové.

Výbor Společenství vlastníků


2.2.2015 19:26

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Upozorňujeme všechny majitele bytů, že jim ze zákona náleží povinnost podávat daňové přiznání (DP) k dani z nemovitosti za rok 2014, ve kterém se stali majiteli bytu v rámci privatizace bytového domu Hoblíkova 22. Termín podání DP je 31. 1. 2015 a jelikož toto datum připadá na sobotu, je posledním dnem pondělí, 2. 2. 2015 (+5 pracovních dnů).

Tato povinnost vyplývá ze zákona a není tudíž povinností výboru Společenství vlastníků o této skutečnosti informovat. Přesto však takto činíme a nabízíme součinnost v podobě předvyplněných formulářů, které je třeba zkontrolovat a podepsat. Tyto jsou k vyzvednutí u paní Prokešové, která vám poskytne další případné informace stejně jako jakýkoli člen výboru Společenství.

Výbor Společenství vlastníků


13.1.2015 7:51

SEŘÍZENÍ OKEN

Oznamujeme všem obyvatelům domu, že v sobotu 17. ledna 2015 v době od 11:30 hodin budou v domě přítomni technici od firmy, která instalovala okna. Tito budou provádět seřizování oken a balkonových dveří. Je proto třeba zajistit přístup do bytů a oznámit paní Ireně Prokešové případné další závady související s provozem oken, které by bylo třeba odstranit. Je možné také domluvit utěsnění spáry mezi parapetem a oknem silikonem.

Výbor Společenství vlastníků


8.1.2015 - 12:29

ODEČET MĚŘIČŮ TEPLA A VODY

Oznamujeme všem obyvatelům domu, že ve čtvrtek dne 15. ledna 2015 v době od 18:00 do 19:30 hodin proběhne odečet měřičů tepla a teplé vody pracovníkem firmy THERA Energo. Je nutné, aby v uvedené době byl umožněn přístup ke všem měřičům! V opačném případě budou náklady na opakovaný výjezd technika a odečet měřičů účtován majiteli bytu, jehož byt nebyl v době řádného odečtu zpřístupněn.

Při odečtu bude také nutné doložit měřiče z odstraněných topných těles (WC, příp. další), aby mohl být proveden konečný odečet pro zpětné vyúčtování! Mějte je tedy prosím v uvedenou dobu připraveny.

Výbor Společenství vlastníků


18.12.2014 - 21:05

DŮLEŽITÁ SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Oznamujeme všem členům Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, že ve středu dne 7. ledna 2015 od 17:00 hodin proběhne v budově SZŠ Merhautova 15, Brno schůze Společenství vlastníků. Na programu bude mimo jiné i volba nového výboru Společenství vlastníků a také volba představenstva Bytového družstva.
Účast všech členů Společenství vlastníků je nanejvýš žádoucí a proto žádáme o svědomitý přístup všech zúčastněných.

Výbor Společenství vlastníků


18.12.2014 - 20:35

DOKUMENTY

Oznamujeme všem členům Společenství vlastníků, že v zabezpečené sekci DOKUMENTY je k nahlédnutí mj. dokument TEPLÁREN Brno, a.s., který se týká rekonstrukce výměníkové stanice v našem domě za účelem přechodu z parní technologie na vodu. Dále jsou k dispozici k nahlédnutí dostupné zápisy stavebního dozoru z kontrolních dnů, aj.

Výbor Společenství vlastníků


7.12.2014 - 15:58

SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Oznamujeme všem členům Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, že ve středu dne 17. prosince 2014 od 17:00 hodin proběhne v budově SZŠ Merhautova 15, Brno schůze Společenství vlastníků. Na programu bude mimo jiné:

 • informace o probíhající rekonstrukci
 • informace o činnosti výboru Společenství
 • informace o činnosti Bytového družstva
Žádáme také všechny členy Společenství vlastníků, aby si připravili návrhy pro volbu nových členů výboru Společenství za odstupující členy. Samotná volba nových členů Výboru nebude na programu této schůze, ale volbu je třeba předběžně připravit.

Výbor Společenství vlastníků


14.11.2014 - 11:56

INFORMACE

Informujeme majitele bytů, že v rámci reklamace se budou ve čtvrtek, 20. listopadu 2014 od cca 16. hodiny měnit WC prkýnka ve všech bytech. Z tohoto důvodu je nutné buď zajistit v tuto dobu přístup technika do bytu za účelem odborné výměny, anebo kontaktovat paní Irenu Prokešovou a domluvit se s ní na alternativním postupu výměny (v úvahu přichází buď zanechání klíčů od bytu, příp. demontáž WC sedátka vlastními prostředky, zanecháním demontovaného prkýnka u paní Prokešové, následně vyzvednutí nového a montáž opět vlastními prostředky).


Dále informujeme majitele / obyvatele bytů, že v rámci rekonstrukce bytového domu byly vyměněny vchodové dveře. Nové klíče (vždy 2 ks / byt) budou k dispozici dnes, tj. v pátek, 14. listopadu 2014 po 16:30 hod, u paní Prokešové. Ta se je v uvedenou hodinu pokusí doručit každému z obyvatel bytů. Pokud v uvedenou dobu nebudete přítomni, kontaktujte ji prosím telefonicky (+420 603 569 620) a domluvte si s ní jiný způsob předání.

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno

26.11.2014 - 19:56

VENKOVNÍ (PŘEDOKENNÍ) ŽALUZIE

Informujeme majitele bytů, že je právě aktuální příprava montáže venkovních žaluzií. Podařilo se dohodnout velmi zajímavou cenovou nabídku u firmy PROKLIMA na žaluzie typu CLIMAX EXT 50 H, podomítkové provedení, s manuálním ovládáním (za příplatek možno elektrické), v barevném provedení šedostříbrná lamela, spodní dopadová lišta a vodící lišty v barvě elox. Cena žaluzie - včetně montáže - na jednoho třídílného okna do dvora je 6.926 Kč a platí při současném počtu zájemců. Pokud by se počet zájemců o montáž výše uvedeného doplňku ještě zvýšil, je možný další pokles ceny o několik desítek korun.

Případní další zájemci se mohou přihlásit u paní Prokešové (tel.: 603 569 620) nejpozději do čtvrtka 13. 11. 2014 , kontakt bude předán realizační firmě, která vyhotoví a předá zájemci potvrzenou objednávku. Při potvrzení závazné objednávky se platí 50% z ceny díla, doplatek po provedené montáži doplňku.

Podomítkové přípravy pro žaluzie (tzv. "kapsy"), které byly provedeny při rekonstrukci domu a nebudou v současné době využity pro montáž žaluzií, budou odborně zatepleny a nachystány pro případnou budoucí instalaci.

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno

27.10.2014 - 13:09

ODBORNÁ MONTÁŽ MĚŘIČŮ TEPLA

Žádáme všechny majitele bytů, aby si zajistili odbornou montáž měřičů tepla na všechna tělesa v bytě!. Tato povinnost vyplývá ze zákona.

Připravujeme smluvní vztah na odečet měřičů a servisní činnost s firmou THERA Energo, spol. s r.o., na kterou je možné se obrátit a na vlastní náklady si odbornou montáž (a překalibrování měžičů na jiný typ topného tělesa) zajistit.

KONTAKT:
THERA Energo, spol. s r.o.
Křenová 479/71, 602 00 Brno
IČ: 292 41 588 / DIČ: CZ292 41 588
Telefon: +420 543 211 435 / Fax: +420 542 214 469
info@thera.cz
www.thera.cz

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno

27.10.2014 - 09:26

BAREVNÉ NÁVRHY ULIČNÍ FASÁDY

V sekci DOKUMENTY jsou zveřejněny barevné návrhy uliční fasády, které zpracovala dle námi dodaných podkladů paní projektantka.
DOSTUPNÉ POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ!.

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno

Aktualizováno 13.10.2014 - 13:35

INFORMACE O KONTROLE MĚŘIČŮ TEPLA

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, oznamuje všem majitelům a obyvatelům bytů, že v pondělí dne 20. října 2014 v době od 16:30 do 18:00 hod proběhne v bytech kontrola měřičů tepla na topných tělesech. Žádáme všechny obyvatele bytů, aby v uvedené době zajistili přístup k měřičům pověřenému členu Výboru společenství, případně se s ním dohodli na jiném termínu kontroly (viz kontakty).

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno

25.9.2014 - 09:21

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro rozvod tepelné energie bude v sobotu dne 18. října 2014 v době od 7:00 do 22:00 hod přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22 (uvedená doba odstávky je maximální a může být zkrácena).

Omlouváme se za omezení, která Vám tím případně mohou vzniknout.

TEPLÁRNY Brno, a.s.

Aktualizováno: 23.9.2014 - 10:45

DŮLEŽITÁ INFORMACE – TOPENÍ!!!

Upozorňujeme vlastníky bytů, že z důvodu napouštění topného systému je nezbytné, abytse ZAJISTILI PŘÍSTUP DO SVÝCH BYTŮ v ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ 2014 OD 12:00 HODIN. Samotný proces napouštění trvá cca 5-6 hodin a Vaše přítomnost (případně zajištění přístupu) je nezbytná pro případ netěsnosti topného systému ve Vašem bytě, případně jeho okamžitého řešení.

Současně žádáme všechny, kteří ve svých bytech měnili topná tělesa, případně prováděli jakékoli jiné zásahy do topného systému v bytech, aby do daného termínu byly všechny práce ukončeny tak, aby mohlo dojít k napuštění topného systému v celém domě!.

V případě potřeby (informace, domluva, zajištění přístupu, ...) kontaktujte prosím členku výboru paní Irenu PROKEŠOVOU (osobně nebo telefonicky).

Výbor Společenství vlastníků

17.9.2014 - 09:32

SPOLEČNÁ ANTÉNA

Upozorňujeme vlastníky bytů, že z důvodu rekonstrukce vnějšího pláště domu bude třeba odstranit veškerou vnější kabeláž, zejména tedy anténní svody, které vedou po vnějším plášti budovy. Žádáme tedy všechny, kteří využívají společnou anténu pro příjem rozhlasu či televize, aby si nejpozději do 22. září 2014 zajistili přepojení antény, případně problém řešili jiným, alternativním způsobem (kabelová televize, pokojová anténa, apod.). Po tomto datu bude kabeláž postupně odstraňována.

Výbor Společenství vlastníků

11.9.2014 - 14:36

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 9. září 2014 nabylo právní moci STAVEBNÍ POVOLENÍ pro stavbu Hoblíkova 22, které je zveřejněno také na těchto webových stránkách v sekci DOKUMENTY.

Výbor Společenství vlastníků

9.9.2014 - 16:24

VENKOVNÍ ŽALUZIE – schůzka

V pondělí dne 15.9.2014 v 16:30 hod. se uskuteční na zahrádce domu schůzka všech vlastníků (či jejich zástupců), kteří mají zájem o instalaci venkovních žaluzií na okna do dvora. Schůzky se mohou zúčastnit i zájemci, kteří se dosud o instalaci venkovích žaluzií nenahlásili a měli by zájem o jejich instalaci nyní v rámci probíhající rekonstrukce. Instalace venkovních žaluzií bude samozřejmě možná i kdykoli později, neboť v rámci probíhající rekonstrukce bude provedena příprava pro jejich montáž, takže nebude nutné zasahovat do hotové fasády.

Prosím všechny, kdo o venkovní žaluzie teď mají zájem, aby se na schůzku dostavili.
V rámci schůzky proběhne výběr typu a na místě se budou sepisovat závazné objednávky
.

Irena Prokešová, členka výboru Společenství vlastníků

9.9.2014 - 19:21

INFORMACE

Na webových stránkách (v zabezpečené sekci) byly zveřejněny další materiály, týkající se chodu Družstva, resp. Společenství vlastníků (smlouvy, přílohy a dodatky). Stránky byly dále mírně poupraveny a přizpůsobeny novému stavu - vzniku Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno.

Výbor Společenství vlastníků

Aktualizováno: 26.8.2014 - 20:56

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA – ZMĚNA!

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro rozvod tepelné energie bude v sobotu dne 13. září 2014 v době od 7:00 do 22:00 hod přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22 (uvedená doba odstávky je maximální a může být zkrácena).

TEPLÁRNY Brno, a.s.

Aktualizováno: 11.8.2014 - 19:56

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE – ZMĚNA!

Představenstvo BD Hoblíkova 22 si Vás dovoluje informovat o ZRUŠENÍ mimořádné členské schůze, která se měla konat ve čtvrtek, 14. srpna 2014 od 17 hodin v budově ZŠ Vranovská 17.

Důvodem ke zrušení, resp. k PŘESUNU termínu je zdržení přípravy některých materiálů, které měly sloužit jako podklad pro členskou schůzi. Nový termín svolání členské schůze Vám bude oznámen opět elektronikou poštou a prostřednictvím těchto webových stránek.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Představenstvo BD Hoblíkova22, Brno, družstvo

5.8.2014 - 14:21

UPOZORNĚNÍ - topení, radiátory

Informujeme obyvatele domu o skutečnosti, že z důvodu dohodnutého odstranění topení (tzv. "registraček") z WC bude od 6. 8. 2014 na cca 1 měsíc vyuštěna voda ze všech radiátorů. V této době je možné si NA VLASTNÍ NÁKLADY vyměnit některá nebo všechna topná tělesa v bytě.

V případě výměny topných těles JE NEZBYTNÉ ZACHOVAT MĚŘIČE TEPLA PRO NEJBLIŽŠÍ ODEČET A ZAJISTIT (po domluvě s představenstvem, potažmo s firmou TEPLÁRNY Brno, a.s.) OSAZENÍ NOVÝCH TOPIDEL MĚŘIČEM TEPLA! V případě nedodržení této podmínky bude na konci zúčtovacího období hříšníkovi účtována poměrná část rozdílu spotřeby domu a měřených bytů.

Představenstvo BD Hoblíkova22, Brno, družstvo

5.8.2014 - 09:02

UPOZORNĚNÍ - rekonstrukce kanalizace

Vzhledem k množícím se dotazům upřesňujeme, že výběr, náklady a dopravu obkladů a dlažby do rekonstruovaných místností bytu plně nese MAJITEL bytu, PRÁCE (tedy obložení stěn a případná pokládka dlažby ve standardním rozsahu) je započítána do nákladů rekonstrukce domu a je tedy hrazena ze společných prostředků.
Pro hladký průběh rekonstrukce žádáme obyvatele, aby měli materiál připraven v souladu s harmonogramem prací a umožnili tak pracovníkům firmy plynule odbavovat jednotlivé bytové jednotky.
Případné individuální požadavky (a z nich vyplývyjící případné náklady), které překračují standardní rámec prací, plně hradí zadavatel!

Představenstvo BD Hoblíkova22, Brno, družstvo

11.7.2014 - 14:30

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI

Oznamujeme obyvatelům, že z technických důvodů budou mimořádně probíhat stavební práce ve sklepních prostorách domu také
v sobotu dne 12. července 2014 v době od 07:00 do 16:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.
Představenstvo BD Hoblíkova22, Brno, družstvo

10.7.2014 - 12:55

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA

Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro rozvod tepelné energie bude
v pátek dne 11. července 2014 v době od 07:00 do 20:00 hod
přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22.

Děkujeme Vám za pochopení.
TEPLÁRNY Brno, a.s.

28.6.2014 - 21:44

INFORMACE

Na webových stránkách (v zabezpečené sekci) bude zveřejněn HARMONOGRAM PRACÍ, které budou realizovány na bytovém domě Hoblíkova 22 v rámci revitalizace. Tento HARMONOGRAM bude obyvatelům domu také doručen v tištěné podobě do schránek nebo přímo do rukou. Bude současně vyvěšen na viditelném místě v domě.
Žádáme všechny obyvatele domu, aby se s HARMONOGRAMEM PRACÍ důkladně seznámili, zejména pak s pracemi, které se budou týkat přímo jejich bytu (v harmonogramu zřetelně označeno) a byli v tuto dobu k dispozici. Jen tak může bát zabezpečena vzájemní návaznost prací a dodržen zveřejněný harmonogram.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Představenstvo Družstva

STAŠÍ INFORMACE

10.6.2014 - 11:50
Vzhledem k připravované rekonstrukci ZTI (zdravotně technických instalací = voda + kanalizace) bude provedena také komplexní výměna WC za standardizované kombinované WC v ceně cca 3.000,- Kč (důvodem je zejména odstranění odpadní roury zasahující do sousedství o patro níž a sjednocení vývodu vody do splachovače). Pokud by měl některý z družstevníků zájem o výměnu za jiné zařízení vyšší třídy (např. Geberit či jiný vestavěný systém), je třeba tuto skutečnost zavčas oznámit představenstvu Družstva. V takovém případě si zájemce hradí cenu zařízení včetně výměny sám, přičemž cena bude snížena o částku 3.000 Kč.

2.6.2014 - 13:09
Teplárny Brno, a.s. oznamují, že z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro rozvod tepelné energie bude v sobotu dne 14. června 2014 v době od 08:00 do 20:00 hod
přerušena dodávka tepla pro odběrné místo Hoblíkova 22. Děkujeme Vám za pochopení.
TEPLÁRNY Brno, a.s.

15.5.2014 - 22:16
Představenstvo BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo si Vás dovoluje pozvat na ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude konat v pondělí, 2. června 2014 od 17:00 hodin v budově SZŠ Merhautova 15. Členské schůzi budou představenstvem předloženy ke schválení - mimo jiné - tyto návrhy:
      – návrh rozsahu a plánu oprav bytového domu
      – návrh dodavatele stavby na základě výsledků výběrového řízení
      – návrh financování oprav a revitalizace bytového domu
Pozvánky s programem Vám budou doručeny do poštovních schránek.

14.05.2014 - 21:36
Dnešního dne (14. května 2014) proběhlo 2. kolo výběrového řízení na dodavatele stavby, do kterého z prvního kola postoupily čtyři firmy. Materiály z 2. kola jsou momentálně zpracovávány představenstvem a konečné výsledky budou známy začátkem příštího týdne. Průběžné výsledky jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování také na těchto webových stránkách v sekci "Výběrová řízení". Na jejich základě zpracuje představenstvo Družstva návrh, který bude předložen ke schválení členské schůzi. Průběžné výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny také na webových stránkách.

09.04.2014 - 18:45
Upozorňujeme družstevníky, kteří čerpají družstevní úvěr, že z technických důvodů na straně Správce nemovitosti bude SPLÁTKA ÚVĚRU ZA MĚSÍC DUBEN 2014 znovu realizována prostřednictvím SLOŽENEK, které Vám budou doručeny buď osobně nebo do poštovních stránek. Žádáme Vás o včasnou úhradu v termínu splatnosti, který bude na složence uveden. Doufáme, že technické problémy budou v co nejkratši době vyřešeny a vyúčtování za příští měsíc KVĚTEN se již promítne do SIPO. Děkujeme Vám za pochopení.

04.04.2014 - 22:36
Představenstvo BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo si Vás dovoluje pozvat na ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude konat ve středu, 16. dubna 2014 od 17:00 hodin v budově SZŠ Merhautova 15. Na této schůzi budou diskutovány zejména otázky týkající se projektové dokumentace na revitalizaci bytového domu Hoblíkova 22 a probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby. Žádáme proto všechny členy Družstva o svědomitou účast na členské schůzi, neboť informace zde nabyté předejdou případným připomínkám, které zde budou diskutovány. Pozvánky s programem Vám budou doručeny do poštovních schránek.

03.04.2014 - 19:53
Dnešního dne byly na stránky, do sekce Dokumenty, přidány další odkazy na rozpočty oprav a rekonstrukcí jednotlivých fází stavby a také Textová část projektové dokumentace bytového domu Hoblíkova 22 s popisem jednotlivých oprav. Dále byly do sekce Výběrové řízení přidány informace o chystaném výběrovém řízení na dodavatele stavby. Jsou k němu připojeny i dokumenty, které se bezprostředně týkají samotného výběrového řízení, tedy samotné Zadání výběrového řízení, a také koncept Smlouvy o dílo s budoucím dodavatelem stavby. Máte tedy možnost se s dokumenty seznámit.

28.03.2014 - 18:27
Dnešního dne byl na www stránky, do sekce Dokumenty, přidán odkaz na Projektovou dokumentaci oprav a rekonstrukcí bytového domu Hoblíkova 22. Máte možnost se s kompletním projektem seznámit a načerpat tak podněty pro diskusi, která bude předcházet schvalování Plánu oprav. Současně s tím Vás vyzýváme, abyste nejpozději do čtvrtka, 3. dubna 2014 posílali kontakty na realizační firmy, které by případně měly zájem se zúčastnit Výběrového řízení na dodavatele stavby. Tato informace bude také vyvěšena v papírové podobě v domě.


Vítáme Vás na stránkách Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno. Toto Společenství vzniklo za účelem správy bytového domu Hoblíkova 563/22 v Brně - Černých Polích a na těchto stránkách je možné dozvědět se vše důležité, co se děje v souvislosti s uvedeným domem.

Některé informace, které zde budou uvedeny, jsou veřejně přístupné, k jiným se dostanou pouze oprávnění uživatelé, tedy vlastníci bytových jednotek a současní členové Společenství vlastníků v jedné osobě. Každý z nich obdržel přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých se může přihlásit do chráněné uživatelské sekce.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek i za případné připomínky či náměty, co na těchto stránkách postrádáte.

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno